Praxistermine / Praxisschließungszeiten

PRAXIS GESCHLOSSENDr. Betzler abwesend,
Praxis geöffnet
Dr. Kissel abwesend,
Praxis geöffnet
Dr. Brehm-Heuser abwesend,
Praxis geöffnet
26.11.2021 ausschließlich Patienten mit Termin26.11.2021
06.12.2021 ab 12 Uhr
21.12.2021 ab 12 Uhr
23.12.2021 ab 12 Uhr
24.12.2021
27.12.2021
31.12.2021
10.12.2021
13.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
30.12.2020
03.12.2021
06.12.2021
17.12.2021
21.1.22 nur Patienten mit Termin
04.02.22 nur Patienten mit Termin
11.02.22 nur Patienten mit Termin
18.02.22 nur Patienten mit Termin
31.03.22
10.01.22-14.01.22
21.02.22-25.2.22
03.01.22-07.01.22
21.01.22
04.02.22
18.02.22
04.03.22
14.03.22-21.3.22
01.04.22-04.04.22
14.04.22
29.04.22
19.04.22-22.04.22
27.05.2230.05.22-13.06.2209.05.22-20.05.22
17.06.22
30.06.22
10.06.22
24.06.22
13.06.22-24.06.22
01.07.22
07.07.22
22.07.22
23.8.22-24.08.2205.08.22
19.08.22
25.08.22-16.09.22
08.08.22-10.08.22
01.09.22-16.09.22
30.09.22
28.10.2207.10.22-14.10.22
07.10.22
17.10.22-24.10.22
18.11.2201.11.22
11.11.22
25.11.22
09.12.22